i'm goran, 18 yrs, sweden. i'm very bitter but very sweet too (:

peazy86:

私に従っ // 音楽 // 動画 // フェイスブック // ブログ

peazy86:

私に従っ // 音楽 // 動画 // フェイスブック // ブログ

quietorgasm:

europeans on tumblr: “wë dô nöt håvë räcism iń êürœpë! amërïcå iš têrriblë!”

1   2   3   4   5   »